Klubmesterskabet, Lynskak – AFLYST

Klubmesterskabet, Lynskak - AFLYST